Algemeen
Klachtenregeling

Klachtenregeling

Anacare

Deze klachtenregeling biedt informatie voor ouders, verzorgers, pleegouders en hun (pleeg)kinderen die begeleiding krijgen van Anacare, verder benoemd als cliënten.

Hoewel Anacare zich inzet om de best mogelijke zorg aan cliënten te verlenen, kunnen zich situaties voordoen die als niet prettig worden ervaren. Wanneer dit gebeurt, is het mogelijk een klacht in te dienen. Wij vinden het belangrijk dat dit ook gedaan wordt, omdat klachten aanleiding geven om met elkaar in gesprek te gaan, zodat bepaalde zaken opnieuw bekeken of bijgesteld kunnen worden.

Wie kan klachten indienen?

Kinderen en jongeren kunnen zelf een klacht indienen, maar ook ouders/opvoeders, stiefouders en pleegouders kunnen dit doen. Tevens kunnen cliënten een vertrouwenspersoon vragen om namens hen een klacht in te dienen of hen daarbij te ondersteunen.

Werkwijze

 1. Ontevredenheid kan als eerste worden uitgesproken naar de desbetreffende jeugdzorgwerker en zo kan samen geprobeerd worden het probleem op te lossen.
 2. Wanneer een cliënt dit liever niet wil, of het niet lukt om er samen uit te komen, dan kan er contact worden opgenomen met de coördinator.
 3. Mocht de cliënt ook dit niet willen, of zouden zij er samen ook niet uitkomen, dan kan de klacht worden ingediend bij de Klachtencommissie van Anacare. Deze commissie bestaat uit onafhankelijke leden, wat wil zeggen dat ze niet in dienst zijn van Anacare. Daarnaast worden ze ondersteund door een secretaris die wel in dienst is van Anacare. De leden van de Klachtencommissie behandelen de klachten zorgvuldig en hebben een plicht tot geheimhouding.
 4. Indienen van een klacht bij de Klachtencommissie kan schriftelijk via;
  – Post: Anacare, ter attentie van de Klachtencommissie, Peijerstraat 68, 6101 GE Echt
  – Email: klachtencommissie@anacare.nl
 5. Binnen zeven werkdagen ontvangt de cliënt een bevestiging van ontvangst en tevens een bericht of zijn/haar klacht in behandeling wordt genomen.
 6. Bij behandeling bespreekt de secretaris van de Klachtencommissie met de cliënt de aard van de klacht en onderzoekt deze of een bemiddelingsgesprek mogelijk is.
 7. Wanneer een gesprek mogelijk is, zal, in overleg met de cliënt, een voorstel hiertoe gedaan worden en bepaald worden wie bij dit bemiddelingsgesprek aanwezig is.
  Van dit gesprek wordt een verslag gemaakt, waarvan een afschrift naar de cliënt en naar de Klachtencommissie gaat. Wanneer het bemiddelingsgesprek naar tevredenheid is verlopen, dan wordt de klacht niet verder door de Klachtencommissie behandeld en is daarmee de klachtenprocedure afgesloten.
 8. Wanneer een bemiddelingsgesprek niet mogelijk is, of als dit niet naar tevredenheid is verlopen, zal de Klachtencommissie de klacht verder in behandeling nemen. De cliënt en degene over wie de klacht is ingediend, zullen door de Klachtencommissie gehoord worden tijdens een (indien mogelijk) gezamenlijke zitting. De Klachtencommissie zal na de zitting de klager, degene over wie geklaagd is en de Directie van Anacare op de hoogte brengen van haar oordeel over de gegrondheid van de klacht en de eventuele adviezen van de Klachtencommissie. De Directie laat vervolgens binnen vier weken schriftelijk aan de cliënt weten of zij het oordeel van de Klachtencommissie delen, en welke maatregelen er genomen zullen worden. Hiermee loopt de klachtenprocedure tot zijn einde.


Kinderombudsman

Mocht een cliënt of zijn/haar (pleeg)ouders/verzorgers niet tevreden zijn omdat zij van mening zijn dat het belang van hun (pleeg)kind geschaad wordt, dan kunt u contact opnemen met de Kinderombudsman. De Kinderombudsman ziet er op toe dat in Nederland de rechten van het kind worden nageleefd. Dit is een onafhankelijk instituut dat tevens kinderen en jongeren adviseert over manieren waarop ze voor hun rechten kunnen opkomen. Contact kan worden opgenomen via;

Email:
info@dekinderombudsman.nl

Telefoon:
0800-876 54 32

Contactformulier:
https://www.dekinderombudsman.nl/

Post:
De Kinderombudsman
Postbus 93122
2509 AC Den Haag

Jeugdstem

Jeugdstem is de organisatie van vertrouwenspersonen in de jeugdzorg. Iedereen die te maken heeft met jeugdzorg en daar vragen over heeft, kan bij ons terecht. Voor informatie, advies of ondersteuning. Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen met vragen of klachten naar een vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon kan meegaan naar gesprekken met de gemeente of een hulpverlener. Ook helpt de vertrouwenspersoon met het indienen van een klacht bij een klachtencommissie of bij het bezwaar maken bij de gemeente. 

Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van Jeugdstem is gratis. Jeugdstem is een zelfstandige stichting, de vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van Anacare.

Een Jeugdstem vertrouwenspersoon:                                         

 • geeft informatie en advies aan jongeren, ouders en verzorgers en legt uit hoe de jeugdzorg werkt;
 • ondersteunt cliënten bij klachten over de jeugdzorg;
 • geeft informatie over rechten en rechtspositie in de jeugdzorg;
 • draagt bij aan verbetering van de kwaliteit van de jeugdzorg;


Zo bereik je Jeugdstem

 • Bel gratis naar 088 – 555 1000
 • Chat met een vertrouwenspersoon via jeugdstem.nl
  De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.

Ga in gesprek
met ons

Wil je informatie? Bel ons!

Bedankt

Je bericht is succesvol verzonden!