Missie

Onze missie is om onze kwetsbare cliënten ondersteuning op maat te bieden bij psychisch en lichamelijk welzijn, participatie binnen de maatschappij, wonen en opvoeding en leeftijdsadequate ontwikkeling. AnaCare is een cliëntvriendelijke en betrouwbare organisatie met een prettige sfeer en een veilig klimaat.

Visie

Het belangrijkste uitgangspunt voor anaCare is dat we een professionele organisatie creëren, waar een goed klimaat heerst. De veiligheid van onze cliënten, medewerkers en zelfstandige zorgverleners staat hoog in het vaandel. Er is ruimte voor groei en ontwikkeling en talenten kunnen ontplooid worden. Wij begeven ons in een niche markt en bieden aanvullende zorg en concurreren zo weinig mogelijk met bestaande aanbieders van jeugdzorg. Onze zorg onderscheidt zich door de systeembenadering, op de acht leefgebieden.
Flexibiliteit, inzet buiten kantooruren en duidelijke dagelijkse of wekelijkse verslaglegging, door middel van sterke formats maken ons uniek.

De medewerkers die met de brede doelgroep en veelzijdige vraagstukken aan de slag gaan, zijn professionals die:

 • goed kunnen luisteren
 • een warme, empathische persoonlijkheid hebben
 • de taak van de opvoeder niet uit het oog verliezen
 • informatie geven over opvoeden en opgroeien aan kinderen en ouders
 • problemen kunnen signaleren
 • gespecialiseerde hulp kunnen bieden
 • goed opgeleid zijn en hun eigen deskundigheid bevorderen
 • betrokken zijn bij het welzijn en de ontwikkeling van onze jeugdige cliënten en hun omgeving
 • betrouwbaar zijn voor cliënten en relevante anderen
 • moed hebben om, zo nodig, lastige beslissingen te nemen en doortastend te handelen
 • een zelfstandig oordeelsvermogen bezitten
 • SKJ geregistreerd zijn
 • vrijwel allemaal HBO werk- en denkniveau hebben

In de praktijk hebben jeugdigen vaak hulp vanuit verschillende disciplines, uitgestrekt over meerdere domeinen zoals: onderwijs, gezondheidszorg, jeugdhulp, volwassenzorg et cetera. Wij willen voorkomen dat jeugdigen en gezinnen te maken krijgen met onnodig veel hulpverleners en schakelmomenten. Het streven van ons is om de schakels van hulpverlening te verbinden en onderling af te stemmen. We vinden het belangrijk om door middel van multidisciplinair overleg helder te krijgen wie aan welke doelen werkt.

Op- en afschaling vindt telkens plaats als de problematiek in een gezinssysteem hier behoefte aan heeft. Hierdoor bieden we te allen tijde zorg op maat en wordt er kritisch gekeken naar de inzet van zorg.

anaCare staat voor:

 • kwalitatief hoogwaardige zorg door goed opgeleide medewerkers
 • korte communicatielijnen richting cliënten, medewerkers, financiers/aanbesteders, leveranciers en ketenpartners
 • persoonlijke aandacht voor cliënten en medewerkers
 • gedrevenheid, flexibiliteit, zelfstandigheid en deskundigheid
 • vaste medewerkers/ zelfstandige zorgverleners op afgesproken tijdstippen
 • geen onderscheid in religie, ras, geslacht of leeftijd
 • respectvolle benadering voor iedereen
 • methodisch, systematisch werken: aandachtig, betrokken, deskundig en praktisch aansluiten bij de behoeftes van de zorgvrager

anaCare wil dat de geboden zorg recht doet aan de volgende uitgangspunten:

 • de privacy, zelfbeschikking en zelfredzaamheid van de cliënt moet worden gerespecteerd
 • medewerkers moeten naar behoren gehonoreerd en goed gefaciliteerd worden
 • vroegtijdig signaleren en preventieve maatregelen hanteren, zodat de veiligheid gegarandeerd wordt en de risico’s beperkt blijven
 • veiligheid voor het kind en het voorkomen van ontwikkelingsbedreiging