Kwaliteit & Veiligheid

Zicht op veiligheid van kinderen en jongeren begint met het nemen van verantwoordelijkheid. AnaCare heeft veiligheid als kernwaarde. Op organisatieniveau zijn alle medewerkers hiervoor gezamenlijk verantwoordelijk gemaakt. Op het niveau van de professional door zich bewust te zijn van de problematiek en medeverantwoordelijk te zijn voor een goede aanpak daarvan. Kwaliteit speelt zich niet alleen af op het niveau van de professional.

AnaCare schept voorwaarden door het formuleren van een heldere visie op veiligheid en professioneel handelen en deze te concretiseren in beleid.  Het veiligheidsbeleid van anaCare is het geheel van middelen en maatregelen dat de organisatie toepast om te voorkomen dat jeugdigen (opnieuw) slachtoffer worden van een onveilige opvoedingssituatie.

 

Om de kwaliteit en veiligheid voor de cliënten en de gezinsleden, de medewerkers en de organisatie te waarborgen zijn er protocollen en werkinstructies opgesteld. Zoals het protocol ongewenste omgangvormen, de werkinstructies grenzen aan de zorg, kindcheck, meldcode (huiselijk geweld en kindermishandeling), veiligheidsplan-veiligheidsafspraken, omgaan met agressie, veilig incidenten melden en de verantwoorde werktoebedeling.

De kwaliteit van onze zorg wordt kritisch bekeken door cliënten, medewerken en gemeentes. Door middel van clienttevredenheidsonderzoeken en medewerkerstevredenheidsonderzoeken toetst anaCare of de kwaliteit geborgd en aantoonbaar aanwezig is. AnaCare is ISO 9001 gecertificeerd. Jaarlijks vindt hiervoor een externe audit plaats.