Algemeen
Huisregels

Huisregels

Anacare

Binnen Anacare doen wij er alles aan om respectvol en veilig met elkaar om te gaan tijdens de contacten die wij met elkaar hebben. Een goede veilige sfeer helpt bij het voorkomen van onvrede of het uit de hand lopen van zaken. Cliënten, gezinsleden, medewerkers en ketenpartners hebben baat bij deze sfeer en zo proberen we de veiligheid van ieder van hen te garanderen. Dat is eenvoudig gezegd, maar niet altijd even gemakkelijk. Waar verschillende mensen bij elkaar komen en samen werken, is het noodzakelijk om algemene regels op te stellen waar iedereen zich aan moet houden.

Met de volgende huisregels willen we dit bereiken:

 • Jeugdzorgwerkers bezoeken cliënten op hun thuisadres of andere locaties bij voorkeur op afspraak.
 • Cliënten, gezinsleden en andere bezoekers bezoeken het kantoor van Anacare uitsluitend op afspraak.
 • Iedereen gaat op een respectvolle manier met elkaar om, rekening houdend met elkaars gevoelens. Iedereen is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigen gedrag en kan hierop aangesproken worden.
 • Iedereen spreekt met elkaar in de Nederlandse taal (eventueel in het Limburgse dialect indien alle aanwezigen dit beheersen). Er wordt Engels gesproken als men (nog) geen Nederlands spreekt.
 • Ouders, verzorgers, kinderen en zorgverleners zijn nooit onder invloed van alcohol, drugs of andere verdovende middelen tijdens onderling contact.
 • Tijdens de omgangsbegeleiding of bezoekregeling bij Anacare, wordt er niet gerookt.
 • Onze medewerkers hebben recht op een rookvrije werkplek. We verzoeken u hier rekening mee te houden.
 • Tijdens de omgangsbegeleiding (BOR) staan telefoons van cliënten, kinderen en/of ouders/verzorgers uit. Tevens is het niet toegestaan om geluids- en/of video-opnames met de telefoon of andere apparatuur te maken zonder medeweten van de jeugdzorgwerker.
 • Huisdieren zijn niet toegelaten in de ruimten van Anacare.
 • Agressief, seksueel, verbaal en non-verbaal grensoverschrijdend gedrag, in de breedste zin van het woord, richting cliënten, zorgverleners en andere bezoekers van Anacare wordt niet getolereerd. Indien nodig wordt de politie gewaarschuwd.
 • Het welbevinden van het kind staat centraal. Als dit in het geding komt, behoudt Anacare het recht de begeleiding eerder te eindigen.
 • Cadeaus voor kinderen, door ouders, gezinsleden en/of andere gasten worden tijdens begeleidingsmomenten alleen volgens afspraak en met toestemming gegeven.
 • Bezoek van derden tijdens begeleidingsmomenten vindt alleen plaats in overleg met Anacare en met toestemming van beide ouders/verzorgers en de casemanager. (overleg vindt minimaal vier dagen voor de omgang plaats)
 • Omgang vindt plaats tussen kind en niet-verzorgende ouder, tenzij anders is afgesproken en vastgelegd.
 • Vertrouwelijke informatie gegeven door een cliënt wordt door jeugdzorgwerkers van Anacare uitsluitend gebruikt in het belang van de hulpverlening.
 • Het niet nakomen van afspraken door cliënten zoals vastgelegd in de zorgovereenkomst en de leveringsvoorwaarden, zorgen ervoor dat de begeleiding (tijdelijk) wordt beëindigd.
 • Bezoekende ouders/verzorgers verlaten de ruimte van Anacare of anders vastgelegde locaties niet (alleen) met het kind wanneer hier geen afspraken over zijn gemaakt. Ook als dit toezicht houden bij het naar het toilet gaan of verzorgen van jonge kinderen inhoudt.
 • Cliënten en gezinsleden volgen de aanwijzingen van de medewerkers van Anacare stipt op in het belang van de goede orde en de veiligheid.
 • Verschillende ruimten van Anacare zijn voorzien van beveiligingscamera’s, om de veiligheid te kunnen bewaken. Indien nodig kunnen jeugdzorgwerkers de hulp inroepen van collega’s of de politie.
 • Iedereen gaat respectvol om met speelgoed en andere materialen van Anacare of op andere locaties waar de begeleiding plaatsvindt. De ouder/verzorger die bij de begeleiding aanwezig is, is verantwoordelijk voor het kind. Wanneer er niet respectvol met spullen wordt omgegaan, kan dit een reden zijn om de begeleiding (vroegtijdig) te stoppen. Ongewenst gedrag wordt te allen tijde opgenomen in de rapportage en schade wordt in rekening gebracht bij de verantwoordelijke ouder/verzorger die bij de omgang aanwezig is.
 • Ouders betalen de volledige activiteit als er door ouders voor gekozen wordt, om de omgangsregeling plaats te laten vinden op een externe locatie (dit wil zeggen parkeerkosten, entree van de ouders, het kind en de jeugdzorgwerker en spijs en drank).
 • Als de jeugdzorgwerker de cliënt begeleidt naar een externe afspraak dan betaalt de cliënt de parkeerkosten.

Ga in gesprek
met ons

Wil je informatie? Bel ons!

Bedankt

Je bericht is succesvol verzonden!