Algemeen
Huisregels

Huisregels

Anacare

Bij Anacare streven we ernaar om respectvol en veilig met elkaar om te gaan tijdens de contacten die we met elkaar hebben. Een goede, veilige sfeer helpt bij het voorkomen van onvrede of het escaleren van situaties. Cliënten, gezinsleden, medewerkers en ketenpartners profiteren van deze sfeer en we proberen de veiligheid van iedereen te garanderen. Dit is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Waar verschillende mensen samenkomen en samenwerken, is het noodzakelijk om algemene regels op te stellen die iedereen moet volgen.

Met de volgende huisregels willen we dit bereiken:

 •  Jeugdzorgwerkers bezoeken cliënten op hun thuisadres of andere locaties bij voorkeur op afspraak. • Cliënten, gezinsleden en andere bezoekers bezoeken het kantoor van Anacare uitsluitend op afspraak.
 • Iedereen gaat op een respectvolle manier met elkaar om, rekening houdend met elkaars gevoelens. Iedereen is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigen gedrag en kan hierop aangesproken worden.
 •  Iedereen spreekt met elkaar in de Nederlandse taal (eventueel in het Limburgse dialect indien alle aanwezigen dit beheersen). Er wordt Engels gesproken als men (nog) geen Nederlands spreekt.
 • Zorgverleners zijn nooit onder invloed van alcohol, drugs of andere verdovende middelen tijdens onderling contact.
 • Ouders, verzorgers en kinderen vertonen geen hinderlijk gedrag veroorzaakt door het gebruik van alcohol, drugs of andere verdovende middelen, tijdens onderling contact.
 • Tijdens de afspraken bij Anacare, wordt er niet binnen gerookt.
 • Onze medewerkers hebben recht op een rookvrije werkplek. We verzoeken u hier rekening mee te houden.
 • Tijdens de afspraken met medewerkers van Anacare is het niet toegestaan om geluids- en/of video-opnames met de telefoon of andere apparatuur te maken zonder medeweten van de medewerker.
 • Huisdieren zijn niet toegelaten in de ruimten van Anacare.
 •  Agressief, seksueel, verbaal en non-verbaal grensoverschrijdend gedrag, in de breedste zin van het woord, richting cliënten, zorgverleners en andere bezoekers van Anacare wordt niet getolereerd. Indien nodig wordt de politie gewaarschuwd.
 • Het welbevinden van het kind staat centraal. Als dit in het geding komt, behoudt Anacare het recht de begeleiding eerder te eindigen.
 • Omgang vindt plaats tussen kind en niet-verzorgende ouder. Bezoek van derden tijdens begeleidingsmomenten vindt alleen plaats in overleg met Anacare en met toestemming van beide ouders/verzorgers en de casemanager.
 • Vertrouwelijke informatie gegeven door een cliënt wordt door jeugdzorgwerkers van Anacare uitsluitend gebruikt in het belang van de hulpverlening.
 • Het niet nakomen van afspraken door cliënten zoals vastgelegd in de zorgovereenkomst en de algemene voorwaarden, zorgt ervoor dat de begeleiding (tijdelijk) wordt beëindigd.
 • Bezoekende ouders/verzorgers verlaten de ruimte van Anacare of anders vastgelegde locaties niet (alleen) met het kind wanneer hier geen afspraken over zijn gemaakt. Ook als dit toezicht houden bij het naar het toilet gaan of verzorgen van jonge kinderen inhoudt.
 • Cliënten en gezinsleden volgen de aanwijzingen van de medewerkers van Anacare op in het belang van de goede orde en de veiligheid.
 • Verschillende ruimten van Anacare zijn voorzien van beveiligingscamera’s, om de veiligheid te kunnen bewaken. Indien nodig kunnen jeugdzorgwerkers de hulp inroepen van collega’s of de politie.
 • Iedereen gaat respectvol om met speelgoed en andere materialen van Anacare of op andere locaties waar de begeleiding plaatsvindt. De ouder/verzorger die bij de begeleiding aanwezig is, is verantwoordelijk voor het kind. Wanneer er niet respectvol met spullen wordt omgegaan, kan dit een reden zijn om de begeleiding (vroegtijdig) te stoppen.
 • Ongewenst gedrag wordt te allen tijde opgenomen in de rapportage en schade wordt in rekening gebracht bij de verantwoordelijke ouder/verzorger die bij de omgang aanwezig is.
 • Ouders betalen de volledige activiteit als er door ouders voor gekozen wordt, om de omgangsregeling plaats te laten vinden op een externe locatie (dit wil zeggen parkeerkosten, entree van de ouders, het kind en de jeugdzorgwerker en spijs en drank).
 • Als de jeugdzorgwerker de cliënt begeleidt naar een externe afspraak dan betaalt de cliënt de parkeerkosten.

Ga in gesprek
met ons

Wil je informatie? Bel ons!

Bedankt

Je bericht is succesvol verzonden!