Algemeen
Cliëntenraad

Cliëntenraad

Anacare

Cliëntenraad

Bij Anacare vinden we het belangrijk dat degenen die zorg van ons ontvangen, hun ouders/verzorgers en andere verwanten mee kunnen denken en praten over de gang van zaken binnen onze organisatie. U maakt de geboden zorg of hulp namelijk van dichtbij mee en kunt uit eigen ervaring aangeven wat beter of anders zou kunnen. Om hier samen over na te kunnen denken en nieuwe voorstellen door te voeren, is er binnen Anacare een cliëntenraad.


Waarom een cliëntenraad?

Het is belangrijk dat u als cliënt inspraak heeft in de gang van zaken binnen onze organisatie. U weet als ontvanger van de zorg vaak heel goed wat er verbeterd kan worden aan onze hulpverlening. Anacare is zich hiervan bewust en stimuleert dat cliënten kunnen meepraten, meedenken en advies kunnen uitbrengen. Op deze manier werken we allemaal samen om de kwaliteit van de geboden zorg te verbeteren.

De cliëntenraad behandelt altijd zaken binnen de organisatie die voor alle cliënten (of een groep) van belang zijn. Het gaat dus nooit om het individuele belang of een klacht van één cliënt.


Wie zitten er in de cliëntenraad?

In de cliëntenraad van Anacare zitten cliënten, hun ouders/verzorgers of andere verwanten van cliënten die van Anacare hulp ontvangen. Daarnaast kunnen het betrokkenen zijn die affiniteit hebben met de organisatie. 

De cliëntenraad bestaat uit maximaal drie leden en zij worden gekozen voor 4 jaar. 


Wat doet de cliëntenraad?

De cliëntenraad is vooral opgericht om mee te denken en te adviseren over de hulp en zorg die Anacare biedt en zo de gemeenschappelijke belangen van de cliënten te behartigen. Op deze manier proberen we de zorg zo goed mogelijk af te stemmen op de behoeften en de wensen van de cliënt. Daarnaast bewaakt de cliëntenraad de kwaliteit van de zorg- en hulpverlening en kunnen zij verbetervoorstellen doen als dat nodig is.

De cliëntenraad vergadert meestal 4 keer per jaar over een bepaald onderwerp en overlegt in deze vergadering met de Raad van Bestuur van Anacare of met iemand anders binnen de organisatie die veel van het onderwerp af weet.

De cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan Anacare. In de wet staan de onderwerpen benoemd waarover Anacare advies moet vragen aan de cliëntenraad. De cliëntenraad mag ook ongevraagd haar mening geven over zaken. Vaak gebeurt dat als de cliëntenraad signalen krijgt van meerdere cliënten over een bepaald onderwerp. De cliëntenraad kan dan een onderzoek instellen en de uitkomst hiervan als advies aan Anacare geven.


Interesse? Vragen? Mening delen?

Heeft u interesse in de jeugdzorg, kunt u vanuit algemeen cliëntenperspectief denken en handelen en wilt u samen met ons de zorg voor onze cliënten verbeteren? Neem dan contact op met de cliëntenraad door een mailtje te sturen naar cliëntenraad@anacare.nl.

Heeft u als cliënt van Anacare vragen, ideeën voor verbetering, wensen of meningen? Laat het dan ook weten. De cliëntenraad neemt uw onderwerp graag mee in hun overleg.

Ga in gesprek
met ons

Wil je informatie? Bel ons!

Bedankt

Je bericht is succesvol verzonden!