Algemeen
Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Anacare

Definities
 • Opdrachtnemer: Anacare, die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van haar diensten. Ook wel zorgaanbieder.
 • Opdrachtgever: de lokale verwijzende instantie.
 • Cliënt(systeem): De persoon/personen die de hulpverlening van Anacare ontvangen. (Waar in de algemene voorwaarden cliënt staat, wordt zo nodig cliëntsysteem bedoeld).
 • Vertegenwoordiger: De wettelijke vertegenwoordiger van de cliënt.
 • Zorgopdracht/beschikking: Het document van de opdrachtgever dat de opdrachtnemer opdracht geeft tot het bieden van zorg in een cliëntsysteem. Ook vertegenwoordigt dit document financiering van die zorg. In dit document is vastgelegd of en zo ja, naar welke aard, omvang en duur een zorgvrager in aanmerking komt voor een zorgaanspraak op grond van de WMO of Jeugdzorg.
 • Jeugdzorgwerker: Een medewerker die jeugdhulp verleent (altijd onder de verlengde arm van een SKJ-geregistreerde jeugdzorgwerker).
 • Zorgplan: Het plan dat door de cliënt en jeugdzorgwerker wordt opgesteld, en waarin doelen en afspraken worden vastgelegd.
 • De zorgovereenkomst: De individuele overeenkomst die tussen Anacare en de cliënt wordt aangegaan en waarmee Anacare zich verplicht om hulp te bieden.

Welke verplichtingen hebben wij?
 • Wij werken met u samen om de hulpverlening af te stemmen op uw wensen en behoeften.
 • Wij onthouden ons van gedrag dat schadelijk is voor uw gezondheid of welzijn.
 •  Als er een incident in de hulpverlening is geweest waar u merkbare gevolgen van heeft of kunt hebben, informeren wij u onmiddellijk over de aard en toedracht van dat incident en wat de mogelijkheden zijn om de gevolgen te verhelpen.

Welke verplichtingen heeft u?
 • U geeft ons naar beste weten de inlichtingen die nodig zijn en de medewerking die nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst.
 • U stelt ons in staat om de hulpverlening te leveren zoals overeengekomen in het zorgplan en volgens regelgeving over de arbeidsomstandigheden, zoals veiligheid, gezondheid en hygiëne.
 • U meldt ons zo snel mogelijk als u schade constateert die mogelijk door ons is veroorzaakt.
 • U onthoudt zich van gedrag dat schadelijk is voor onze instelling, de gezondheid of het welzijn van andere cliënten, onze medewerkers en vrijwilligers.
 • U respecteert onze huisregels.

Totstandkoming overeenkomst
 1. Het recht op hulp wordt van kracht na het aangaan van een zorgovereenkomst tussen Anacare en u.
 2. De overeenkomst bevat in ieder geval:
  • Een verwijzing naar de geïndiceerde zorg.
  • Een bepaling dat het op te stellen zorgplan onderdeel uitmaakt van de overeenkomst.
  • Een beschrijving van de diensten waar u gebruik van wil maken.
 3. Een zorgovereenkomst wordt schriftelijk aangegaan en komt tot stand door het aanvaarden. van de hulpverlening. De zorgovereenkomst wordt opgeslagen in het digitale cliëntendossier. De zorgovereenkomst wordt niet ondertekend door de cliënt.
 4. Deze algemene voorwaarden maken uitdrukkelijk deel uit van de zorgovereenkomst.

Verloop van het hulpverleningsproces
 1. Voor de hulp van Anacare is een beschikking van de gemeente of geldige verwijzing van een volgens de Jeugdwet gerechtigde persoon of instantie nodig.
 2. De afspraken over de inhoud en de uitvoering van de hulpverlening worden samen met u vastgelegd in een zorgplan. Het zorgplan wordt binnen 6 weken na het eerste contact, vastgesteld. Het zorgplan wordt van kracht na instemming van u. U kunt het zorgplan inzien in uw eigen digitale dossier via CarenZorgt. Het zorgplan wordt niet ondertekend.
 3. Het gezamenlijk opstellen van een zorgplan is niet vereist bij hulp op grond van een maatregel van kinderbescherming, maar ook dan streven wij naar een gezamenlijk gedragen plan.
 4. U verleent ons toestemming om voor aanvang van de hulp informatie uit te wisselen met de opdrachtgever. Voor het opvragen van informatie bij andere instanties zal de jeugdzorgwerker eerst vooraf toestemming vragen aan u, als onderdeel van het zorgplan of in een afzonderlijk verzoek.
 5. Als het voor u onmogelijk is om de hulpverlening te ontvangen, vertelt u ons dat zo snel mogelijk en in ieder geval 24 uur van tevoren. Bijvoorbeeld als u met vakantie bent of een dag niet aanwezig kunt zijn.

Persoonsgegevens en privacy

Zorgdossier
De wet verplicht ons om een dossier bij te houden in verband met de goede hulpverlening aan u. In het zorgdossier bewaren wij gegevens over u die van belang zijn voor de hulpverlening, zoals medische gegevens. Het zorgplan maakt deel uit van het zorgdossier. Wij zijn verantwoordelijk voor het zorgdossier.

Waarvoor wordt uw zorgdossier gebruikt en wie hebben inzage?
Zonder uw uitdrukkelijke toestemming geven wij aan anderen geen inzage in het zorgdossier, tenzij dat wettelijk verplicht is, bijvoorbeeld als inzage door de Inspectie voor de Gezondheidszorg noodzakelijk is.
Anderen zijn niet:

 • Degenen die rechtstreeks zijn betrokken bij de uitvoering van de hulpverlening of behandeling als dat noodzakelijk is voor de door hen te verrichten werkzaamheden.
 • Uw (wettelijke) vertegenwoordiger (als u die heeft), voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van zijn/haar taak.

Wij gebruiken uw zorgdossier bij de hulpverlening uitsluitend voor zover dat nodig is, zoals voor:

 • De goede hulpverlening aan u.
 • Kwaliteitsbewaking en kwaliteitsbevordering van de hulpverlening.
 • De financiële afwikkeling en controle.
 • Intercollegiale toetsing.
 • Intervisie en supervisie.
 • Calamiteiten- en incidentenonderzoek.


Kunt u een verzoek doen tot het wijzigen of vernietigen van uw zorgdossiergegevens?
Zolang u bij ons in zorg bent kunnen wij niet zonder zorgdossier werken. Wel kunnen we op uw verzoek onderdelen daaruit corrigeren of verwijderen wanneer deze niet juist of niet relevant zijn of wanneer u er bezwaar tegen heeft. U kunt daartoe een verzoek doen. Wij zullen dit verzoek met u bespreken en aangeven of en hoe het uitgevoerd kan worden.

Welke regels gelden er voor het bijhouden en bewaren van het zorgdossier?
Wij houden ons bij het bijhouden en bewaren van het zorgdossier aan de geldende wet- en regelgeving. Dat betekent het volgende:

 • Voor gegevens uit het zorgdossier geldt een bewaartermijn van 20 jaar na beëindiging van de hulpverlening, of zoveel langer als redelijkerwijs nodig is.
 • Wij kunnen zonder uw toestemming uw persoonsgegevens gebruiken, voor intern gemelde incidenten als dat noodzakelijk is voor het onderzoek van het incident. Wij handelen volgens wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens.


Kunt u het zorgdossier inzien?

U kunt uw zorgdossier inzien via CarenZorgt of onder begeleiding op het kantoor van Anacare.
De volgende voorwaarden gelden voor inzage in het dossier:

 • een kind is 12 jaar of ouder en het kan zijn eigen belangen goed inschatten.
 • ouders met gezag of de voogd als het kind nog geen 16 jaar of ouder is, mogen het dossier inzien. Is het kind 16 jaar of ouder, dan heeft u voor inzage toestemming nodig van het kind.
 • ouders met gezag of de voogd als het kind 16 of 17 jaar is en zijn eigen belangen niet goed kan behartigen, mogen het dossier inzien.
 • De code voor het inloggen in CarenZorgt wordt alleen aan de gezaghebbende ouder verstrekt. Anacare heeft geen invloed op het toevoegen of verwijderen van derden (dit is en blijft de verantwoordelijkheid van de cliënt en/of de gezaghebbende ouder.
 • CarenZorgt blijft inzichtelijk als de zorg gestopt wordt.
 • inzage vindt plaats onder begeleiding van de leidinggevende.

Er wordt geen inzage in, of afschrift van een deel van het dossier verleend als de persoonlijke levenssfeer van een ander daardoor wordt geschaad, en dat belang boven het belang van inzage moet prevaleren. Dit betreft een uitzonderingssituatie.

Wat gebeurt er met het zorgdossier na het einde van de overeenkomst?
Ook na beëindiging van de overeenkomst bewaren wij het zorgdossier en overige (administratieve) gegevens zo lang als dat wettelijk gezien verplicht is of zoveel langer als redelijkerwijs nodig is.


Uitvoering van de hulp
 • Omgangsvormen: U en iedereen in uw systeem dienen algemeen aanvaardbare omgangsvormen te hanteren en geweld, agressie, discriminatie of (seksuele) intimidatie achterwege te laten. We hanteren hierbij de door Anacare vastgestelde normen. Als de medewerker(s) van Anacare op welke wijze dan ook met ongewenste omgangsvormen wordt/worden geconfronteerd, kan dit een reden zijn voor onmiddellijke beëindiging van de dienstverlening door Anacare. Ook kan aangifte bij de politie worden gedaan.
 • Privacy: Privacy van zowel u als ook de medewerker worden wederzijds gerespecteerd. Dit betekent onder andere dat er geen beeld- en geluidopnames van cliënten of medewerkers van Anacare gemaakt en gepubliceerd worden zonder expliciete toestemming van deze persoon of personen. Ook worden er geen uitlatingen gedaan over cliënten en medewerkers van Anacare via (sociale) media of welke manier dan ook.
 • Rookvrije werkplek: In het geval hulpverlening bij u thuis plaatsvindt zorgt u ervoor dat de medewerker de werkzaamheden op een rookvrije werkplek kan verrichten. U of derden zullen niet roken in aanwezigheid van de medewerker, tenzij de medewerker daarvoor toestemming heeft gegeven. Het is medewerkers van Anacare niet toegestaan te roken tijdens het verlenen van hulp aan u.
 • Giften: Het is niet toegestaan om de medewerker(s) giften in natura, geld of geschenken aan te bieden anders dan een symbolisch gebaar van dank.

Verzekeringen

U bent verplicht een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering en een ziektekostenverzekering af te sluiten. U (of namens u, uw wettelijke vertegenwoordiger) bent aansprakelijk voor de eventueel door u veroorzaakte schade. Als blijkt dat u onverzekerd bent, dan bent u aansprakelijk voor de betreffende extra kosten.


Aansprakelijkheid Anacare
 1. De jeugdzorgwerker van Anacare zal bij zijn werkzaamheden de codes van een goed hulpverlener in acht nemen en daarbij handelen in overeenstemming met op hem rustende verantwoordelijkheid, voortvloeiende uit de geldende wet en -regelgeving, de regels daarvoor binnen Anacare en de geldende professionele standaarden.
 2. Wij treffen maatregelen die redelijkerwijs mogelijk zijn om schade aan of vermissing van de eigendommen van u te voorkomen.
 3. Wij zorgen ervoor dat degenen die onder onze verantwoordelijkheid betrokken zijn bij de hulp voor u, zorgvuldig omgaat met uw eigendommen.
 4. De aansprakelijkheid voor ons is beperkt tot het bedrag dat door een, door ons afgesloten verzekering wordt uitgekeerd. Schades veroorzaakt door één van onze medewerkers, van € 50,- of minder worden niet vergoed, tenzij aantoonbaar sprake is van opzet of grove schuld.

Klachten en geschillen

Jeugdstem
Jeugdstem is de organisatie van vertrouwenspersonen in de jeugdzorg. Iedereen die te maken heeft met jeugdzorg en daar vragen over heeft, kan bij Jeugdstem terecht. Voor informatie, advies of ondersteuning. Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen met vragen of klachten naar een vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon kan meegaan naar gesprekken met de gemeente of een hulpverlener. Ook helpt de vertrouwenspersoon met het indienen van een klacht bij een klachtencommissie of bij het bezwaar maken bij de gemeente. 

Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van Jeugdstem is gratis. Jeugdstem is een zelfstandige stichting, de vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van Anacare.

Een Jeugdstem vertrouwenspersoon:                                         

 • Geeft informatie en advies aan jongeren, ouders en verzorgers en legt uit hoe de jeugdzorg werkt.
 • Ondersteunt cliënten bij klachten over de jeugdzorg.
 • Geeft informatie over rechten en rechtspositie in de jeugdzorg.
 • Draagt bij aan verbetering van de kwaliteit van de jeugdzorg.


Zo bereik je Jeugdstem

 • Bel gratis naar 088 – 555 1000
 • Chat met een vertrouwenspersoon via jeugdstem.nl De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.


Wat kunt u doen met een klacht over ons?
Wij hebben een klachtenregeling die u kunt raadplegen op onze website. Daarin staat waar u uw klacht kunt indienen en hoe uw klacht bij ons wordt behandeld. Als u dat wilt kunt u deze regeling ook van ons op papier krijgen.

Kinderombudsman
Mocht u niet tevreden zijn omdat u van mening bent dat het belang van uw (pleeg)kind geschaad wordt, dan kunt u contact opnemen met de kinderombudsman via:

Contactformulier:
https://www.dekinderombudsman.nl/
Telefoon: 0800-876 5432
Email: info@dekinderombudsman.nl
Post: Antwoordnummer 10870, 2501 WB Den Haag (postzegel niet nodig)


Gedragscode en huisregels

Wij hanteren een gedragscode voor medewerkers en huisregels voor cliënten. In de gedragscode staat beschreven hoe medewerkers geacht worden zich te gedragen, zowel ten opzichte van elkaar, als ten opzichte van cliënten en derden. De code is gericht op het in de organisatie bestrijden en voorkomen van agressie, racisme, seksuele intimidatie en ook op het respecteren van levensbeschouwelijke opvattingen.
In de huisregels staat beschreven aan welke afspraken cliënten zich moeten houden, om te zorgen voor een goede, veilige sfeer en het voorkomen van onvrede of het escaleren van situaties. 

De huisregels zijn terug te vinden in de cliëntenfolder die u kunt vinden via de QR-code, op het visitekaartje, dat u krijgt tijdens de intake.


Beëindiging van de overeenkomst

Wanneer eindigt de overeenkomst?

 1. Als de gestelde doelen in het zorgplan bereikt zijn.
 2. Als de geldigheidstermijn van de beschikking is verstreken.
 3. Met wederzijds goedvinden, tenzij het hulp betreft waartoe een maatregel van kinderbescherming verplicht.
 4. Door opzegging door u en/of uw wettelijk vertegenwoordiger tenzij het zorg betreft waartoe een maatregel van kinderbescherming verplicht.
 5. Als er een verandering in de beschikking optreed, waardoor u geen recht meer heeft op zorg, uitgevoerd door ons.
 6. Op het moment dat u buiten ons werkgebied gaat wonen.
 7. Ontbinding door de rechter.
 8. Als de cliënt overlijdt.


Wanneer kunnen wij de overeenkomst opzeggen?

De overeenkomst kan door ons worden opgezegd met een e-mail of brief en met inachtneming van een redelijke opzegtermijn op grond van zodanig zwaarwegende redenen, dat voortzetting van de hulpverlening in redelijkheid niet kan worden verlangd. Deze redenen zijn in elk geval:

 1. U leeft de verplichtingen uit de overeenkomst niet na.
 2. U weigert de medewerking te verlenen die redelijkerwijs nodig is voor een goede uitvoering van de overeenkomst. 
 3. U, uw wettelijke vertegenwoordiger of andere bij u betrokkenen vertoont/vertonen gedragingen richting medewerkers of cliënten van ons, die voortzetting van de hulpverlening niet meer mogelijk maken. 
 4. De omvang of zwaarte van de hulpverlening ontwikkelt zich door een gewijzigde (hulp) vraag zodanig dat deze buiten de reikwijdte van de overeenkomst gaat vallen en wij kunnen met u geen afspraken maken over een aanpassing van de overeenkomst.
 5. Wij ontvangen als gevolg van een niet aan ons verwijtbare omstandigheid, geen vergoeding meer van de gemeente voor de uitvoering van de overeengekomen hulpverlening.
 6. In geval van surseance of faillissement van ons.


Wat gebeurt er als wij de overeenkomst opzeggen?

 • Als wij de overeenkomst opzeggen om één (of meer) van de redenen als hiervóór vermeld, zullen wij ons best doen om u te helpen bij het zoeken naar een passend alternatief en u wijzen op de mogelijkheid een klacht in te dienen.
 • Alleen met uw uitdrukkelijke toestemming geven wij informatie over u aan een zorgaanbieder die de hulpverlening overneemt.
 •  Als er naar ons oordeel aanleiding toe is of als wij daartoe verplicht zijn, zullen wij de gemeente, de gecertificeerde instelling en/of de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd informeren over het einde van de overeenkomst en de reden(en) daarvan

Ga in gesprek
met ons

Wil je informatie? Bel ons!

Bedankt

Je bericht is succesvol verzonden!